De rechten van kinderen

Kid Shovel Gardening Garden Agriculture

Mensen hebben bepaalde rechten en vrijheden. Artikel 12.1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind somt deze rechten bijvoorbeeld op. Dit artikel onderzoekt deze rechten en richt zich op de kenmerken van een kind, ontwikkelingsrechten en wettelijke rechten. Het artikel identificeert ook enkele van de belangrijkste mensenrechten. Hieronder staan ​​de belangrijkste rechten die elk kind zou moeten hebben. Lees verder voor meer informatie! Vergeet ook niet dit artikel met anderen te delen!
Artikel 12.1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind

Volgens artikel 12.1 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben kinderen het recht om vrijelijk in te stemmen met medische behandeling en andere vormen van medische hulp. De mate waarin deze rechten worden gerespecteerd, kan aanvullende wetgevende maatregelen vereisen. Het kind heeft het recht te worden gehoord en de mogelijkheid te krijgen om zijn mening te uiten. Dit recht moet echter worden gerespecteerd in overeenstemming met de wet en in een democratische samenleving.
Kenmerken van een kind

Kinderen met autisme zijn vaak zeer gevoelig voor geluiden, drukte en aanraking. Ondanks hun sterk verhoogde zintuigen, kunnen ze ook stil, afstandelijk of sociaal geïsoleerd zijn. Sommigen vertonen ook uitdagend gedrag en zijn resistent tegen leraren. Maar als je zo’n kind ziet, heb je misschien een goede reden om je zorgen te maken. Hier zijn een paar tekenen van autisme:
ontwikkelingsrechten

Hoewel dit een fundamenteel recht is, heeft ontwikkeling weinig aandacht gekregen van beleidsmakers en juristen. Dit gebrek aan aandacht heeft geleid tot onvoldoende bescherming van de natuurlijke levensloop van een kind. De term ontwikkeling verwijst naar de fysieke, mentale, sociale en culturele ontwikkeling van een kind. Ontwikkelingsrechten voor kinderen moeten daarom worden gerespecteerd als een recht van elk kind. De bescherming ervan moet gebaseerd zijn op de rechten van kinderen en hun gezinnen.
Wettelijke rechten

Elk kind in de Verenigde Staten heeft wettelijke rechten op veiligheid, adequate voeding, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen misbruik en verwaarlozing. Een kind heeft het recht om door zijn of haar ouders te worden opgevoed, maar de staat heeft de bevoegdheid om het kind om verschillende redenen van de ouders weg te nemen. Bovendien worden de rechten van een kind beschermd door de clausule inzake gelijke bescherming, die discriminatie op grond van geslacht, ras of handicap verbiedt.
Impact van rechten op ontwikkeling

De Agenda 2030 roept op tot meer aandacht voor partnerschappen ter bevordering van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het identificeert met name de belangrijkste actoren bij de uitvoering van de SDG’s, waaronder niet-overheidsactoren en vooraanstaande ontwikkelingsentiteiten zoals de Wereldbank. Dit kan problematisch zijn voor kinderrechten, aangezien de rol van het bedrijfsleven en internationale financiële instellingen bij ontwikkeling al lang een bron van weerstand is.